top of page

Algemene voorwaarden

Studio Zonne
Zonnestraat 10a – 9982 Sint-Laureins
Ondernemingsnummer BTW BE 0829.422.749
E-mail: studiozonne@gmail.com
Website: www.studiozonne.be

 

TOEPASSELIJKHEID

De rechtsverhouding tussen Studio Zonne en de klant wordt uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene voorwaarden hebben betrekking op elke offerte, aanbod en op alle overeenkomsten van Studio Zonne. Onderhavige algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, afwijkingen zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend wederzijds akkoord. Studio Zonne behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de offerte zijn opgenomen dan wel aan de klant worden meegedeeld. Door iedere bestelling en aankoop van diensten van Studio Zonne, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Studio Zonne. De algemene voorwaarden dienen te allen tijde samen gelezen te worden met de privacy policy van Studio Zonne, die kan geraadpleegd worden op www.studiozonne.be/privacy-policy. Studio Zonne zal voor de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens verwerken, waarvoor alle informatie te vinden is in haar privacy policy, die op de website te raadplegen is. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor promotie doeleinden en worden niet doorverkocht aan derden.

 

ALGEMEEN

De klant die een overeenkomst afsluit met Studio Zonne wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. De algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website www.studiozonne.be. Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de klant.

 

KWALITEIT, SERVICE EN DRUKWERK

Bij Studio Zonne kies je voor een persoonlijke service en kwaliteit. Hiervoor werkt Studio Zonne samen met vaste partners die kwalitatief drukwerk kunnen garanderen. Enkel indien het drukwerk door tussenkomst van Studio Zonne wordt uitgevoerd zal laatstgenoemde in geval van problemen/gebreken louter bemiddelend optreden. Na goedkeuring van Studio Zonne kan de klant ook samenwerken met een drukker naar eigen keuze. Bij keuze voor een eigen drukker zal de klant zelf de nodige communicatie voeren met de drukkerij. In geen geval zal Studio Zonne gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding in geval van foutief/gebrekkig drukwerk. Studio Zonne zal bij de uitvoering van haar opdracht gebruik maken van kleuren. Hierbij dient te worden benadrukt dat kleuren op een beeldscherm in belangrijke mate kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte producten, afhankelijk van de instellingen op het beeldscherm, machines, inktpatronen, weersomstandigheden, de gehanteerde papiersoort of ondergrond,... waarvoor Studio Zonne in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden en evenmin aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of opschorting/ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Wanneer er werd gekozen voor digitale druktechniek wordt met de klant besproken of een proefdruk gewenst is. Dergelijke proefdruk kan na maximaal 10 dagen op afspraak afgehaald worden bij Studio Zonne. Indien de drukproef geleverd wordt zijn alle leveringskosten alsook de risico's verbonden aan de levering integraal ten laste van de klant. Het drukwerk wordt pas gestart na uitdrukkelijk akkoord van de klant op de digitale drukproef. De klant wordt steeds verzocht de digitaal verzonden proeven grondig na te zien en "goed-voor-druk" te bevestigen. Als achteraf fouten in het drukwerk worden gevonden, is alleen de klant hiervoor verantwoordelijk.

 

OFFERTE & PRIJZEN

Prijzen zijn uitgedrukt in euro. De aangekochte diensten worden steeds gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven in de offerte of email dan wel zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Studio Zonne en de klant. De overeengekomen prijs kan tijdens de duur van de opdracht wijzigen als Studio Zonne wordt geconfronteerd met hogere kosten dan ingeschat. In geval een prijsstijging tijdens de duur van de overeenkomst zich opdringt, zal Studio Zonne de klant hier schriftelijk of per email over informeren. De klant kan op schriftelijk verzoek gedetailleerde uitleg omtrent de eventuele prijswijzigingen ontvangen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in de prijslijsten of offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes van Studio Zonne zijn steeds vrijblijvend en blijven maximaal 30 kalenderdagen na verzending van de offerte geldig tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld. Elke aanvaarde offerte houdt een betalingsverplichting van de klant in. De offerte heeft enkel betrekking op de daarin opgenomen diensten. Alle andere prestaties en bijkomende opdrachten zullen steeds een extra kostprijs met zich meebrengen. Eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen van de aanvaarde diensten zijn maar geldig na de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging ervan door Studio Zonne. Na het uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen door Studio Zonne van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant, zal de overeenkomst een aanvang nemen en Studio Zonne haar diensten starten. De klant ontvangt een voorschotfactuur ten belopen van 20% van de totaalsom van de opdracht aan Studio Zonne verschuldigd. Al naargelang de omvang en het type opdracht kan het percentage van het voorschot aangepast worden. Voormeld voorschot kan in geen enkel geval worden terugbetaald. Indien de klant niet overgaat tot het tijdig storten van het voorschot aan Studio Zonne heeft Studio Zonne het recht om haar verdere dienstverlening op te schorten, en dit zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. In geen geval kan Studio Zonne verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet tijdig behalen van eventueel vooropgestelde doelstellingen. Studio Zonne houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, en dit zonder opgave van enige motivering.

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Studio Zonne levert, na het ontvangen van het voorschot door de klant, de ontwerpen aan per e-mail. Hierbij heeft de klant de mogelijkheid om de ontwerpen verder te bespreken en te wijzigen. Hoeveel correctierondes inbegrepen zijn bij het ontwerp wordt steeds vermeld in de offerte, extra correctierondes worden verrekend conform prijs opgegeven in de offerte. Het drukwerk zal pas in druk gaan na de volledige en tijdige betaling van alle openstaande facturen door de klant aan Studio Zonne. De klant kan nadien het drukwerk bij Studio Zonne afhalen, dan wel het laten leveren, waarbij alle leveringskosten alsook alle risico’s verbonden aan de levering integraal ten laste van de klant vallen. Digitale opdrachten zullen opgeleverd worden per e-mail, en dit na de volledige en tijdige betaling van alle openstaande facturen aan Studio Zonne. Opdrachten zoals workshops, ... worden fysiek uitgevoerd.

Studio Zonne levert de diensten steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Studio Zonne heeft hierbij steeds een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. Studio Zonne heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, die steeds met de nodige zorg worden geselecteerd. De klant is gehouden om alle medewerking alsook alle noodzakelijke informatie te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het niet (tijdig) verlenen van deze medewerking aan Studio Zonne de uitvoering van de overeenkomst en het behalen van de doelstellingen kan beïnvloeden. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Studio Zonne ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. In geen geval kan Studio Zonne hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De termijnen waarbinnen de diensten dienen te worden geleverd zijn steeds indicatief. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of opschorting/ontbinding van de overeenkomst door de klant.

 

FACTURATIE & BETALINGEN

Prijzen zijn uitgedrukt in euro. De betalingen dienen steeds integraal te gebeuren tegen uiterlijk op de factuur vermelde betaaldatum op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.
In geval van wanbetaling of laattijdige betaling heeft Studio Zonne het recht om vergoeding te vorderen van de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten alsook andere schadeposten die werden veroorzaakt wegens de laattijdige betaling. Bij een gedeeltelijke betaling blijft de integrale forfaitaire schadevergoeding van toepassing. Studio Zonne behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van meer dan 14 kalenderdagen de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant zijn volledige betalingsverplichting nakomt. Bestellingen zullen pas in ontwerp/productie/druk gaan na ontvangst van alle openstaande gefactureerde bedragen van de klant, ook als deze de vervaldatum nog niet heeft overschreden. Alle klachten met betrekking tot de dienst en/of de factuur moeten gemotiveerd geformuleerd worden per aangetekend schrijven aan Studio Zonne, en dit binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de respectievelijke factuur. De klant, als consument, heeft steeds de keuze om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de federale overheid: https://consumentenombudsdienst.be/nl

 

VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Indien naar oordeel van Studio Zonne de voortgang en uitvoering van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd of onmogelijk is geworden (bijvoorbeeld wegens het gebrek aan een actieve medewerking van de klant), beschikt Studio Zonne over de mogelijkheid om, na onderling overleg met de klant, de overeenkomst niet meer verder uit te voeren. De klant zal alsdan enkel de door Studio Zonne geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen te vergoeden. Ook de klant beschikt over de mogelijkheid om, bij uitzonderlijke omstandigheden en uitdrukkelijke gestaafde motivering na onderling overleg met Studio Zonne, de overeenkomst vroegtijdig stop te zetten. De klant zal alsdan enkel de door Studio Zonne geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen te vergoeden.

 

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Eventuele klachten moeten gemeld worden binnen de 24 uur na ontvangst. Studio Zonne is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, voor een daad van een klant of een derde. Schade die door overmacht ontstaat, kan nooit een reden zijn tot het niet betalen van de facturen van Studio Zonne. In elk geval is de aansprakelijkheid van Studio Zonne voor een aan haar toerekenbare tekortkoming beperkt tot de terugbetaling van het totaal gefactureerde bedrag voor de desbetreffende dienst. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend overeengekomen is Studio Zonne nooit aansprakelijk voor de prestaties van derden waarop desgevallend beroep wordt gedaan tijdens de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld Bpost,…), zelfs indien Studio Zonne deze derden heeft voorgedragen.

 

HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor op maat gemaakte producten of op elk soort ontwerpen. De klant kan ervoor kiezen zijn bestelde producten op afspraak op te halen bij Studio Zonne of te laten verzenden per post. Studio Zonne is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de verwerker. Enkel in het geval dat het een overeenkomst op afstand betreft, beschikt de klant in de hoedanigheid van consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Het beginpunt van de herroepingstermijn is de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, met name na het ontvangen van de bevestigingsmail. Opgelet: Elk gepersonaliseerd product kan in geen geval geretourneerd of geruild worden. Als de klant van het herroepingsrecht wenst gebruik te maken, stelt de klant Studio Zonne op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen (via een aangetekend schrijven). De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Studio Zonne deelt aan de klant de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de klant Studio Zonne heeft ingelicht van de wil om de overeenkomst te herroepen, stuurt de klant de desbetreffende producten terug naar Studio Zonne, via dezelfde weg als de klant de desbetreffende bestelling heeft ontvangen. Na ontvangst van de teruggestuurde producten zal Studio Zonne de klant terugbetalen voor de desbetreffende bestelling en dit binnen een redelijke termijn. Studio Zonne zal de klant terugbetalen via overschrijving. De kosten voor retourneren zijn ten laste van de klant.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De diensten en alle daarin vervatte ontwerpen geleverd door Studio Zonne, alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van Studio Zonne, zijn beschermd door intellectuele rechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, en modelrechten) die toebehoren aan Studio Zonne of aan derden die het gebruik ervan aan Studio Zonne hebben toegestaan. Studio Zonne kent aan de klant een beperkt licentierecht toe voor persoonlijk gebruik. Behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke en andersluidende overeenkomst blijft Studio Zonne de exclusieve eigenaar van al het materiaal. De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke ontwerpen, afbeeldingen of informatie die namens Studio Zonne werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, na te maken, te laten gebruiken, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, af te staan onder licentie, of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van diensten door Studio Zonne houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Bij schending zal de klant in ieder geval een schadevergoeding dienen te betalen van € 700 excl btw. Studio Zonne heeft het recht om de door haar gemaakte ontwerpen te gebruiken en te publiceren op haar website en haar sociale mediakanalen. Hierbij zal Studio Zonne er steeds op toezien dat de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens wordt gerespecteerd en er geen persoonsgegevens van de klant (adresgegevens, telefoonnummer en emailadres) zichtbaar is op de foto. Daarnaast heeft Studio Zonne het recht om haar ontwerpen tevens te gebruiken voor andere materiële promotionele doeleinden en publicaties, zoals onder andere haar portfolio, voor wedstrijden, beursmateriaal,... Studio Zonne is gerechtigd tot het burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgen van een inbreuk op de intellectuele rechten. Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op gebruiks- of auteursrechten.

 

JURIDISCH

Op overeenkomsten met de klant, inclusief onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alleen de rechtbanken en hoven van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, inclusief deze omtrent de toepassing en interpretatie van de algemene voorwaarden. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Studio Zonne houdt nooit een afstand van recht in. Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden onrechtmatig of ongeldig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zullen partijen in gezamenlijk overleg het desbetreffend artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële betekenis van het ongeldige/nietige artikel.

studio zonne

Zonnestraat 10a

9982 Sint-Laureins

BTW BE 0829 422 749

©2023 by studiozonne
bottom of page